HOME > Optimall > WelchAllyn 검영기/검안기
Bernell VTP
시험테/시험렌즈/측정기구
시력검사시표
안경테/선글라스
안경공구
안경원소모품
안경서적


Spot™ Vision Screener
[VS100S-B]
펜라이트 전구
5063[WA07600]
3.5V Finoff Transilluminator
5243[WA41100]
Ni-Cad Handle for Desk Charger
5025[WA71670]
 
 
Optimall > WelchAllyn 검영기/검안기
휴대용시력측정기/안질환 검영기/검안기 핸들/충전기 전구/배터리 케이스/etc
검영기/검안기 세트
Elite HPX Streak Retinoscope (Gold)
5026[WA18245]  
펜라이트 전구
5063[WA07600]
품절
3.5V Rechargeable Handle w/ C-Cell Battery Converter
5024C[WA71020-C]
 
Ni-Cad Handle for Desk Charger
5025[WA71670]
 
Prestige Coxial-Plus Ophthalmoscope
5027[WA11735]
 

휴대용시력측정기/안질환
Spot™ Vision Screener
( [VS100S-B] )
 

검영기/검안기
2.5V Pocket Ophthalmoscope
( 5094[WA12821] )
 
Prestige Coxial-Plus Ophthalmoscope
( 5027[WA11735] )
 
Elite HPX Streak Retinoscope (Gold)
( 5026[WA18245] )
 

핸들/충전기
Ni-Cad Handle for Desk Charger
( 5025[WA71670] )
 
3.5V Charge Adaptor
( 5022[WA71032] )
 
3.5V Rechargeable Handle w/ C-Cell Battery Converter
( 5024C[WA71020-C] )
 
3.5V Rechargeable Handle
( 5024[WA71020-A] )
 

전구/배터리
3.5V Transilluminator 전구
( 5243B[WA03100] )
일시품절
3.5V 레티노스코프전구
( 5017[WA08200] )
 
3.5V 옵살모스코프전구
( 5018[WA04900] )
 
3.5v 사시경 교체용전구
( 5019[WA03000] )
 

케이스/etc
리튬이온핸들용 하드케이스
( 5014L[WA05829] )
 
WelchAllyn 펜라이트
( 5062[WA76600] )
 
3.5V Finoff Transilluminator
( 5243[WA41100] )
 
C-Cell Battery Converter
( 5024D[710168-510] )
 

검영기/검안기 세트
777 Wall Transformer Set
( 5003 )
 
3.5V Ophthalmoscope Desk Charger Set
( 5012 )
 
3.5V Ophthalmoscope Adaptor Charger Set
( 5011 )
 
3.5V Retinoscope Desk Charger Set
( 5002 )
 


 
대한민국 결제의 중심 국세청 산업 표준 SSL 보안 서버 인증서 식품의약품안전처 한진택배

Copyright © 2007-2017. 패션미에르. All Rights Reserved.
가입사실확인